מלגות

ועדת המלגות של עמותת הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות מספקת מידי שנה מלגות לתלמידי תואר שלישי. ההנהלה בישראל מזמינה בזאת תלמידי תואר שלישי במוסד להשכלה גבוהה בישראל כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח בפקולטות למדעי הרוח ו/או מדעי היהדות ו/או משפטים ו/או מדעי החברה ואמנויות, להגיש מועמדות לקבלת מלגה בסכום החל מ-10,000 ₪ לביצוע מחקר, כתיבה, הדפסה והפקה של עבודת דוקטור ("דוקטורט") באחד מהתחומים הבאים:

חיי הרוח, היצירה, המורשת והתרבות היהודיים בארצות ספרד ו/או פורטוגל ו/או ארצות האסלאם.

העלייה וההתיישבות בארץ ישראל של יהודי ספרד ו/או פורטוגל ו/או ארצות האסלאם.

תרומתם של יהודים יוצאי הקהילות היהודיות של ספרד ו/או פורטוגל ו/או ארצות האסלאם לחיי החברה ו/או התרבות ו/או החינוך ו/או האמנות בישראל.

יוצאי הקהילות היהודיות של ספרד ו/או פורטוגל ו/או ארצות האסלאם בארצות מוצאם ו/או בישראל.

שואת יהודי ארצות הבלקן ו/או צפון אפריקה.

תנאי סף: 

המועמד הוא אזרח מדינת ישראל ו/או תושב קבע בה ו/או עולה חדש, והוא נמנה על הקהילות היהודיות של יוצאי ספרד ו/או פורטוגל ו/או ארצות והאסלאם.

המועמד רשום כתלמיד מן המניין לתואר שלישי במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל, באחת מהפקולטות הנזכרות לעיל, לשנת הלימודים הנוכחית.

המועמד שרת בצבא ההגנה לישראל או בשירות לאומי.

הגשת המועמדות תיעשה דרך אחת מהעמותות החברות ב"פדרציה הספרדית" בלבד.

הגשת מסמכים: 

המועמד יגיש לוועדת המלגות את המסמכים הבאים:

בקשה לקבלת מלגה ללימודים בצירוף כל הנספחים כמפורט בנספח "א" לקול קורא זה.

טרומית שלא תעלה על שני עמודים, מאושרת על ידי המנחה הרלוונטי במוסד להשכלה גבוהה כראויה לעבודת דוקטורט.

תשובות לשאלון המפורט בנספח "ב" לקול קורא זה.

צילום ת"ז כולל ספח.

אישור על הרשמה ללימודים לשנת הלימודים הנוכחית.

גיליון ציונים של שלוש שנות הלימודים האחרונות במוסד להשכלה גבוהה.

אישור על שירות בצבא ההגנה לישראל או בשירות לאומי.

לתשומת הלב:

המלגה תוענק על בסיס הישגיו האקדמיים של המועמד, תכנית המחקר המוצעת על ידו, מידת העניין והרלוונטיות שלה לנושאים המוזכרים בסעיפים 2- 9 לעיל ואישיותו של המועמד.

הענקת המלגה ו/או סכומה נתונים לשיקול דעתה המלא והבלעדי של ועדת המלגות, אשר רשאית גם להתנות תנאים נוספים וגם/או לפרוס את תשלומי המלגה למספר תשלומים, הכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי.

ועדת המלגות רשאית להזמין את המועמד לראיון וגם/או לדרוש ממנו פרטים נוספים, הכול לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, בטרם תחליט בבקשתו.

ועדת המלגות רשאית, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, להאריך את המועד להגשת הבקשות ואת המועד למתן תשובות, הכול לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי.

ועדת המלגות רשאית, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי להודיע בכל עת על ביטול המלגות במועד שלא יאוחר מהיום שנקבע למתן התשובות.

לבדיקת זכאות למלגה, אנא פנו לארגון העדה שלכם.

לשון זכר בקול קורא זה גם לשון נקבה במשמע.

תמונת גלריה מתוך אירוע בתמונה מופיע היו"ר חיים כהן